Fixfogsor Rendelő Házirend

Kedves Páciensünk!

Az egészségügyi ellátás hazánk minden állampolgárának az Egészségügyi Törvény által biztosított joga.

A járóbeteg-szakellátás a beteg folyamatos ellátását, gondozását végző orvos beutalása vagy a beteg jelentkezése alapján egyszeri, ill. alkalomszerű egészségügyi ellátás, továbbá fekvőbeteg-ellátást nem igénylő krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozás.

Tevékenységünk a gyógyulását segíti elő, a zavartalan ellátás és a betegek nyugalma érdekében kérjük az egészségügyi szolgáltatások igénybevételekor, itt tartózkodásuk alatt az intézményi szabályokat, a gyógykezeléssel kapcsolatban kapott rendelkezéseket és a házirendben foglalt szabályokat betartani. Jelen házirendünk az 1997. évi CLIV. Egészségügyi Törvény irányelvei alapján készült.

 

A házirend célja

A Rendelőintézet házirendjének célja, hogy meghatározza mindazokat a szabályokat, melyek ismerete a Rendelőben nyújtott egészségügyi szolgáltatások igénybe vevői számára a jogaik rendeltetésszerű gyakorlása, illetve kötelezettségeik teljesítése szempontjából nélkülözhetetlen.

Jelen házirend általános érvényű szabályokat tartalmaz, melyek érvényesek minden betegre és hozzátartozójára, az intézmény dolgozóira és látogatóira.

 

A betegellátás és az intézmény belső rendjére vonatkozó szabályok:

 

A Rendelőintézet nyitva tartása:

Hétfő-péntek: 8:00-18:00-ig

Szombat-vasárnap:  zárva

A Rendelőintézet területén szolgáltatásaink igénybevétele céljából lehet tartózkodni.

Kérjük, ügyeljenek a rendelőintézet rendjére, tisztaságára a váróban és a mellékhelyiségekben egyaránt.

Óvják a Rendelőintézet vagyonát, töréssel, rongálással okozott kárt annak okozója köteles megtéríteni!

A betegek értékeiért felelősséget nem tudunk vállalni.

A rendelések működése érdekében kérjük, hogy kopogással és hangoskodással ne zavarják a napi munkát!

A sürgősségi esetek kivételével csak megfelelő testi higiénével rendelkező betegeket tudjuk ellátni.

Az alkoholos befolyás alatt álló betegek ellátását nem tudjuk vállalni, mivel a kezelésekhez a páciensek aktív részvétele szükséges.

Az orvosi rendelőkben a mobiltelefonok némítása vagy kikapcsolása kötelező.

 

TILOS

 • Az orvosi rendelőkben az étkezés mind a betegek, mind a személyzet számára!
 • Az intézet területére – vakvezető kutya kivételével – állatot behozni!
 • Az intézmény egész területén az alkoholfogyasztás, és a dohányzás!
 • Minden olyan tevékenység, amely jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért!
 • Erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység!
 • Drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés! 
 • Az intézmény területére veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) behozatala!
 • Az intézményvezető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) tiltott szerencsejáték!
 • Az intézményvezető engedélye nélkül televíziós felvétel és egyéb képi- és/vagy hanganyag rögzítése!

 

A betegek vizsgálatra/kezelésre jelentkezése

Páciens azonosításhoz  személyi igazolványt, lakcímkártyát és TAJ kártyát, illetve szükség esetén orvosi beutalót köteles bemutatni. Külföldi állampolgárok esetén útlevél (amennyiben van, európai egészségbiztosítási kártya – EUCARD).

 

Előjegyzés:

Kérheti a beteg személyesen vagy telefonon. Telefonos előjegyzést a 06 1 9000 695-ös központi számon kell intézni az intézmény nyitvatartási idejében.

Az előjegyzéssel rendelkező betegeknek, amennyiben sorozatosan (legalább három alkalom) nem jelennek meg a megbeszélt időpontban, nem áll módunkban a továbbiakban előjegyzést adni!

Amennyiben az előjegyzés időpontjában a páciens mégsem tud rendelésünkön megjelenni, azt legalább 24 órával korábban felénk jelezni köteles. Amennyiben értesítés nélkül marad távol az orvosi konzultáció díját megtéríteni köteles.

Tizenöt percet meghaladó késés esetén nem tudjuk biztosítani a megérkezés utáni azonnali fogadást, ez esetben a kezelőorvos határozza meg a kezelés várható időpontját. Ha a kezeléshez szükséges időtartam megkívánja, új időpont egyeztetése lehet szükséges.

 

Betegek fogadása

A betegek fogadása a recepción történik, ahol a kezelésekhez szükséges nyomtatványok kitöltése és adategyeztetés történik.

Hozzátartozó vagy kísérő személy a rendelőkben csak indokolt esetben, vagy a fogpróbák alkalmával tartózkodhat.

A páciens a vizsgálat/kezelés után a pénztárban a díjat köteles befizetni, melyről számlát kap. 

 

Rendelések időtartama

A rendelési idők és munkatársaink neve az intézmény honlapján, a www.fixfogsor.hu címen található. 

 

A betegek kötelezettségei 

 

 1. § (1) A beteg az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani az erre vonatkozó jogszabályokat és intézményi rendet.

(2) A beteg – amennyiben ezt egészségi állapota lehetővé teszi – köteles az ellátásában közreműködő egészségügyi dolgozókkal képességei és ismeretei szerint az alábbiak szerint együttműködni:

 1. a) tájékoztatni őket mindarról, amely szükséges a kórisme megállapításához, a megfelelő kezelési terv elkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez, így különösen minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről,
 2. b) tájékoztatni őket – saját betegségével összefüggésben – mindarról, amely mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti, így különösen a fertőző betegségekről és a foglalkozás végzését kizáró megbetegedésekről és állapotokról,
 3. c) az egészségügyi miniszter rendeletében foglalt fertőző betegségek esetén megnevezni azon személyeket, akiktől a fertőző betegséget megkaphatta, illetve akiket megfertőzhetett,
 4. d) tájékoztatni őket minden, az egészségügyi ellátást érintő, általa korábban tett jognyilatkozatáról,
 5. e) a gyógykezelésével kapcsolatban tőlük kapott rendelkezéseket betartani,
 6. f) az egészségügyi intézmény házirendjét betartani,
 7. g) a jogszabály által előírt térítési díjat megfizetni,
 8. h) jogszabályban előírt személyes adatait hitelt érdemlően igazolni.
 9. § (1) A beteg és hozzátartozói jogaik gyakorlása során kötelesek tiszteletben tartani más betegek jogait.

(2) A beteg és hozzátartozói jogainak gyakorlása nem sértheti az egészségügyi dolgozóknak törvényben foglalt jogait.

(3) A betegjogok gyakorlásának módját – e törvény keretei között – az intézmény házirendje szabályozza.

 

Házirendünk előírásai pácienseink ellátásának folyamatosságát és zavartalanságát hivatottak szolgálni. Kérünk minden hozzánk látogató páciensünket, hogy a Házirendben foglaltakat szíveskedjenek betartani. A Házirendben foglaltakat be nem tartó pácienseket nem áll módunkban kezelni. Indokolt esetben rendelőnk a kezelést jogosult megtagadni, megszakítani vagy arra új kezelési időpontot kijelölni. A kezelések zavartalan lebonyolítása érdekében kérjük a Házirendben foglaltak betartását.

Azzal, hogy igénybe veszi Rendelőnk szolgáltatásait és kezeléseit Ön egyben elfogadja a Házirendben foglalt szabályokat is.

 

Fixfogsor Fogászati Rendelő